montážny návod pre stropnú dosku

Stručný popis
Jedná sa o montáž rebrových stropov zo železobetónu s prefabrikovaných nosníkov a stropných vložiek vyrobených z expandovaného polystyrénu EPS 200. Nosníky sa vyrábajú vo firme Garpet. Po zmontovaní nosníkov a vložiek sa po podopretí konštrukcie stojkami realizuje betonáž samotnej stropnej dosky z betónu B20/25, s pridaním drátkov dĺžky 60 mm v množstve 6 kg/m3. Vložky sú dlhé 1000 mm, široké 600 mm a hrubé 150 mm.

Postup pri montáži
Bez ohľadu na to, v ktorej časti začneme, uložíme prvý nosník od steny tak, aby okraj nosníka bol vzdialený od steny 540 mm. Vložka sa uloží na jednej strane na nosník zazubením a na múr sa podloží hranolček z polystyrénu o hrúbke 40 mm, ktorý je zhotovený z EPS 200. Potom ukladáme nosníky v osovej vzdialenosti 660 mm a postupne zaplňujeme priestor medzi nimi vložkami. Takmer nikdy nevyjde posledná rada vložiek na celú šírku vložky a preto ju pomocou rezačky odporovým drôtom odrežeme na presnú potrebnú mieru. Nesmieme zabudnúť pridať k nameranej šírke medzi posledným nosníkom a múrom 30 mm pre uloženie na múr. Pomocou rezačky vyrežeme ozub pre uloženie. Tento ozub je a - typ. Hĺbka uloženia je iba 20 mm, šírka ozubu 30 mm. Skosenie stropnej vložky zo strany venca v hornej časti vložky nie je potrebné robiť. Chodenie po vložkách bez preloženia fošne cez nosníky sa z bezpečnostných dȏvodov zakazuje. Pracovníci sa pri montáži pohybujú v miestnosti po lešení. Optimálna výška lešenia je 1200 mm.

Montážne podpory
Počet podpier musí odpovedať výkresu skladby. Musí byť nastavený od stredu miestnosti vo vzdialenosti minimálne 2000 mm. Stredová podpera sa dvíha o 1/300 dĺžky nosníkov. Tým sa vytvára navýšenie. Stojky v styku s nosníkom sú opatrené 20 mm hrubou podložkou z dreva. Pred betonážou sa podklinovanie stojok prekontroluje. Rozpon do 3000 mm nepotrebujeme podopierať.

Betonáž stropnej dosky
Betonáž odporúčame výhradne čerpadlom na betón. Maximálne 3 minúty pred betonážou vsypeme do autodomiešavača drátky. Začíname vždy vo vencovej časti a postupne betónujeme telá nosných rebier. Po zaliatí venca a nosníkov prechádzame na plochu nad vložkami. Vencová časť a nosníky sa vibrujú ponorným vibrátorom. Pre rýchle a presné sťahovanie do rovinnej plochy odporúčame používať vibračnú latu. Postup betonáže musí byť v súlade s STN pre spracovávanie betónu. Vystríhajte sa riedeniu betónovej zmesi vodou. Dnešná technológia výroby betónov na centrálnych betonárkach je zárukou kvalitných betónov. Počas montáže aj betonáže je potrebné dbať o bezpečnosť pracovníkov a riadiť sa predpismi BOZP. Za realizáciu montáže aj betonáže je vždy zodpovedný stavbyvedúci. Stropné dosky sú konštrukčnými prvkami stavby a ich realizáciu by mali robiť pri svojpomocnej výstavbe ľudia so živnostenským listom staviteľa.